[TÁC CHIẾN KHÔNG GIAN MẠNG]

Để mua tên miền vui lòng liên hệ SĐT: 0945.158.931

Mua Tên Miền

tacchienkhonggianmang.com

Liên hệ SĐT: 0495 158 931

TÁC CHIẾN KHÔNG GIAN MẠNG

Là đơn vị mới thành lập, đang trong quá trình kiện toàn, xây dựng và phát triển, ngoài những thuận lợi cơ bản, đơn vị cũng còn nhiều khó khăn chi phối, tác động. Song bằng tinh thần đoàn kết, sáng tạo, đề cao dân chủ, trí tuệ tập thể, Đảng ủy, Bộ tư lệnh (BTL) 86 đã lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát, chặt chẽ, hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị trung tâm.

Những năm gần đây, tình hình thế giới, khu vực diễn biến nhanh chóng, khó lường. Cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư phát triển mạnh mẽ, tác động trực tiếp đến công tác quân sự, quốc phòng (QS, QP), đặc biệt là trên lĩnh vực công nghệ thông tin (CNTT). Lợi dụng các vấn đề về dân tộc, tôn giáo, dân chủ, nhân quyền, các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị triệt để sử dụng không gian mạng (KGM) đẩy mạnh thực hiện chiến lược “diễn biến hòa bình”, thúc đẩy “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ và “phi chính trị hóa” quân đội.

Nhận thức rõ vinh dự, trách nhiệm được giao, quán triệt sâu sắc đường lối QS, QP của Đảng, bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Quân ủy Trung ương (QUTƯ), Bộ Quốc phòng (BQP), Đảng ủy, BTL 86 đã chủ động lãnh đạo làm tốt công tác nghiên cứu, nắm chắc, đánh giá, dự báo đúng tình hình, kịp thời tham mưu với Đảng, Nhà nước, QUTƯ, BQP các chủ trương, giải pháp về quản lý, bảo vệ chủ quyền quốc gia trên KGM, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống, đồng thời chỉ đạo các nhiệm vụ phát triển, ứng dụng CNTT, bảo đảm an toàn thông tin (ATTT) trong quân đội; lãnh đạo làm tốt công tác tham mưu ban hành các chiến lược, nghị quyết, chương trình, kế hoạch thực hiện nhiệm vụ QS, QP trên KGM, trọng tâm là Nghị quyết số 29-NQ/TW của Bộ Chính trị “Về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trên KGM” và các nghị quyết của Chính phủ, kế hoạch, chương trình hành động QUTƯ, BQP trong thực hiện nghị quyết. Nghiên cứu xây dựng dự thảo điều lệnh, điều lệ tác chiến KGM, từng bước hoàn thiện tư duy lý luận, nghệ thuật quân sự tác chiến KGM; tham gia xây dựng và triển khai thực hiện hiệu quả các văn bản quy phạm pháp luật về lĩnh vực bảo vệ chủ quyền quốc gia trên KGM và CNTT.

Bám sát mọi diễn biến trong và ngoài nước, Đảng ủy, BTL 86 luôn chú trọng lãnh đạo nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, trinh sát mạng, tác chiến thông tin, tác chiến mạng; chủ động xây dựng lực lượng, chuẩn bị tốt vũ khí trang bị, phương tiện, xây dựng các phương án tác chiến; phối hợp với các cơ quan, ban ngành có liên quan xây dựng thế trận phòng thủ vững chắc, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Làm tốt công tác tham mưu với BQP về ứng dụng, quy hoạch, phát triển CNTT trong lĩnh vực quân sự. Chỉ đạo xây dựng, mở rộng hạ tầng mạng máy tính quân sự; hệ thống các phần mềm dùng chung và các phần mềm chuyên ngành phục vụ công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành, góp phần quan trọng nâng cao hiệu quả công tác chỉ huy, điều hành trên mạng máy tính quân sự và đẩy mạnh cải cách hành chính trong quân đội, khẳng định rõ vai trò, vị trí của ngành tác chiến KGM và CNTT đối với các cơ quan, đơn vị toàn quân.

Cùng với đó, Đảng ủy, BTL 86 tập trung lãnh đạo công tác nghiên cứu, triển khai các giải pháp giám sát, bảo đảm ATTT mạng. Thực hiện công tác quản lý, kiểm tra, đánh giá ATTT; củng cố hệ thống mạng máy tính toàn quân; giám sát thường xuyên và ứng cứu, khắc phục kịp thời các sự cố, bảo đảm hoạt động thông suốt cho mạng máy tính quân sự từ BQP đến các cơ quan, đơn vị cơ sở. Tích cực, chủ động tham gia bảo đảm ATTT cho hệ thống thông tin chỉ đạo, điều hành của Đảng, Nhà nước và hệ thống thông tin quan trọng của quốc gia. Không ngừng phối hợp phổ biến nâng cao nhận thức, ý thức về bảo đảm an toàn, an ninh thông tin cho các đối tượng. Tham mưu, chỉ đạo đầu tư xây dựng các dự án CNTT theo hướng đồng bộ, thống nhất, chuyên sâu, hiệu quả...

Để đạt được kết quả trên, Đảng ủy, BTL 86 đã lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện tốt 3 khâu đột phá, chú trọng xây dựng cấp ủy, tổ chức Đảng TSVM, các cơ quan, đơn vị VMTD, đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhân viên vừa "hồng”, vừa "chuyên”, không ngừng nỗ lực vươn lên trong công tác, thực hiện nhiệm vụ. Tích cực đầu tư nghiên cứu phát triển vũ khí trang bị kỹ thuật, nâng cao chất lượng huấn luyện, từng bước đi vào nền nếp vững chắc. Chú trọng duy trì nghiêm công tác xây dựng chính quy, quản lý, rèn luyện kỷ luật. Đẩy mạnh nghiên cứu khoa học, phát triển nghệ thuật quân sự trong lĩnh vực tác chiến KGM, ATTT và CNTT đáp ứng tốt yêu cầu, nhiệm vụ được giao, sát với thực tiễn công tác, thực hiện nhiệm vụ của bộ đội.

Phát huy những kết quả đã đạt được, quán triệt sâu sắc đường lối, quan điểm của Đảng về nhiệm vụ QS, QP, những năm tới, Đảng ủy, BTL 86 tập trung xây dựng đơn vị “Trung thành, kỷ luật, trí tuệ, hiệu quả” tiến thẳng lên hiện đại theo hướng “tinh, gọn, mạnh” làm nòng cốt xây dựng lực lượng tác chiến KGM toàn quân tiến lên hiện đại và xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân trên KGM. Thực hiện tốt phương châm “trinh sát kịp thời, ngăn chặn hiệu quả, phòng thủ vững chắc”, nắm chắc tình hình mọi mặt, tập trung hoàn thành tốt công tác nghiên cứu, dự báo, tham mưu chiến lược với Đảng, Nhà nước, QUTƯ, BQP nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền quốc gia trên KGM và CNTT. Đẩy mạnh quy hoạch, ứng dụng, phát triển CNTT, bảo đảm ATTT, xây dựng Chính phủ điện tử trong BQP. Mở rộng phạm vi và giám sát, bảo vệ vững chắc các hệ thống thông tin của Đảng, Nhà nước, các hệ thống thông tin quan trọng quốc gia, giám sát và ngăn chặn có hiệu quả các cuộc tấn công mạng, nhận và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.